Eminem - Hail Mary

Everybody wants to make comparisons to Pac, and X, and me, y'all NIGGAZ want to see Pac come back? You want to see this shit? it's here nigga, it's he...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.