Ricky Martin - Nobody wants to be lonely

Why, why, why

There you are,
In a darkened room
And you're all alone,
Looking out the window
Your heart is cold and
Lost the will to love
Lik...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.