Christina Aguilera - Believe Me

Oh, yeah
Mmm
Yeah, oh yeah, oh, oh
Oh yeah

I was alone just because
I wasn't like them
They made me excluded, so cruel, and
Then there was you
You st...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.