The Juliana Theory - August In Bethany

With the sound of the ocean crashing
7:30, Friday evening
Everything comes tumbling down

I choke back each tear that bleeds
Id rather rest foreve...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.