The Juliana Theory - This Is Not A Love Song

The time is 2:22
And I hope your wish comes true
But you say I'll know before you do
And I hope you're right
Why can we talk this way
We always spe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.