The Juliana Theory - Repeating, Repeating

I'm burning the candle at both ends
While holding it under water
I'm looking with tunnel vision and
I'm bleeding to make this all worthwhile

I know i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.