The Juliana Theory - We're Nothing Without You

We\'re at the top of the world, you and I. We\'ve got a lot of
Time and it sure feels right. Cause you reached in your pocket
And pulled out a pass th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.