The Juliana Theory - If I Told You This Was Killing Me, Would You Stop?

Watch your mouth
Hold your toungue boy
Because you're running out of breath
Running out of time
Before every careless word
That you utter renders ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.