The Juliana Theory - Is Patience Still Waiting?

Will there ever be time enough? Or are we just too naive? I
Haven't just given up. Oh God, I still believe. Is patience
Still waiting? Will I wait o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.