The Juliana Theory - Into The Dark

Dad, your boy is about to fall.
He walks the razor's edge.
He's on the brink of fading out.
He's at his bitter end.
Dad, your boy who used to run, you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.