The Juliana Theory - I Love You To Death (Drive Safe)

Let's sing a song to end the world. No, I'm not kidding.
I said my prayers, or so I said, and nothing's hidden.
Let's sing a song for only us, cau...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.