The Juliana Theory - We Make The Road By Walking

Don't hold back. You gotta' believe. You got it. You got it. You need it.
Don't be afraid of anything. You got it. You got it. Believe it.
Come on n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.