The Juliana Theory - Duane Joseph

Tell your mom you need a day off
So we can play out in the rain
We'll catch a ride to the mall
Go down to the arcarde
Cause that's where all the cool ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.