Joey McIntyre - Couldn't Stay away from your love
Can you blame me girl?
Gotta take me back!

(Verse)What was I to do
I couldn't get over you
Thought that I could put
Your lo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.