Joey McIntyre - I Don't Know Why I Love You

I don't know why I love you
But baby you know I do
And it took so long to find you girl
I'm never losing you

Go to bed mad, fuss and fight
Wake...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.