Jay-z - Already Home

Oh they want me to fall (fall)
Fall from the top (top)
They want me to drop (drop)
They want me to stop (stop)
They want me to go (go)
I'm already gon...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.