Whitney Houston - I'm Every Woman

Whatever you want, whatever you need
Anything you want done, baby
I'll do it naturally
'Cause I'm every woman (every woman)
It's all in me, it's a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.