2pac - Lord Knows

Damn, another funeral, another motherfucker
Lord knows
Lord knows
Lord knows

I smoke a blunt to take the pain out
And if I wasn't high, I'd ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.