Zoot Woman - Maybe Say

Zoot Woman - Maybe Say

Can't keep your secret
The placed we've arrived
I?m afraid to face.
Helpless...
And underneath words meaning still rema...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.