Zoot Woman - Useless Anyway

Useless anyway
Nothing left to say
All the shit we start to speak
Stuck in tracks
We made too deep
Heads replace the heart
Fate exchanged ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.