Youngbloodz - Lean Low

Youngbloodz, streetboy

Now everybody pull ya' whips out, get 'em shined up
Hit the mirror make sure ya' boy leaned up
Brush up out the clean up, ya' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.