Wiz Khalifa - Chewy

Yeah!
That's exactly what I tell these hoes,
A roof to roll type a brotha,
Fly head to toe. (Woo!)
I gotta lot of swag,
Need a professional.
And...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.