Torch - Wir Waren Mal Stars

Eins Zwei, Eins, Zwei
Torchmann, Linguist
Wir waren mal Stars

Wir waren mal Stars, die Karriere ist vorbei das war's
Ihr rockt die Charts und wi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.