Trey Songz - We Should Be

Baby you're looking so lovely
I'm thinking bout you loving me, kissing me, touching me
Looking so lovely
I'm thinking bout you loving me, kissing m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.