Trey Songz - Successful

The money (money)
Cars (cars)
The clothes (clothes)
The hoes
I suppose

Yeah!
I want the money, money and the cars
Cars and the clothes, the h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.