Taylor Swift - Santa Baby

Santa baby, slip a sable under the tree, for me
I've been an awful good girl, Santa baby
So hurry down the chimney tonight

Santa baby, a '54 conv...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.