Tank - Throw Your Hands Up

Thank you, thank you, thank you
Thank you, thank you but wait
Wait, wait, wait, wait
Hold up, hold up, hold up

We don't want you to clap right n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.