T'Pau - I Will Be With You

I have this fantasy
You come back and you forgive me
Oh I'm so sorry now
I hear this melody
Our tryst in rhapsody
And I am listening
I never tho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.