Straylight Run - This Is The End

I'm gonna hide out all night
Close my curtain, dim my light
I'm gonna lay here alone
Close my eyes and wish for home

[Chorus:]
The last time th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.