Straylight Run - Soon We'll Be Living In The Future

So, please, be honest
What's it mean? And what have you done?
And can't it just be another risk you're running tonight?
It's simple-soaked and alwa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.