Straylight Run - The Miracle That Never Came

My window pane was leaking glass
I cut my arm, and then you laughed
I jumped from just one story high
And now I'm stuck here till I die
Now I'm st...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.