Straylight Run - Tool Sheds and Hot Tubs

Replacing old dreams with flattery from new loves,
A hurricane,
self help into this evacuation from this
You never meant to,
You never meant to......

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.