Straylight Run - Mistakes We Knew We Were Making

And all our sins come back to haunt us in the end,
To hang around and tap us on the shoulder,
And smile
Silent
It's all implied.
"You'll die tryi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.