Straylight Run - Another Word For Desperate

And oh, the awkward ways,
That you recoil when I get close,
And oh, the awful grin,
That greets me when I know I'm alone,
So down on hands and kne...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.