Straylight Run - Hands In The Sky (Big Shot)

Lyrics should read like this:
Tear it out of these open pages
Women and kids of all ages
Millions of men with blank faces
Italicized lies, headlin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.