Straylight Run - I Don't Want This Anymore

I don't want this anymore
I don't wanna wanna give anymore
Don't wanna be don't wanna be stuck here
I am we are not moving ahead

I don't want th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.