So Solid Crew - Fuck Wid Us

Oi, ain't that mega
Wait wait, that's mega, in a TT,
Roof down, wait, with a fucking afro comb in his head
Wait a minute, from down my ends, blingi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.