So Solid Crew - They Don't Know

So Solid, ladies and gentleman, I'm about to resort to violence.
Yo, this is a So Solid criminal gangster production,
Listen cause you don't play ga...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.