Snoop Dogg - Cool

I got a penthouse in Manhattan
Two more in Malibu
I bought an 87 Cadillac Seville
I got a Maserati too
I wear diamonds on my fingers
A couple on ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.