Slobberbone - Sober Song

Hey I been drinkin', I bet you couldn't tell
The way I'm stinkin', as if you couldn't smell
But what I'm thinkin', you just can't ever tell
And tha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.