Slobberbone - Engine Joe

Why ya gotta go and sell your soul?
Why ya gotta talk about Engine Joe
Like he's some guy in a fairy tale book?
Everybody knows that he just cooks ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.