Skillet - You're Powerful

You're powerful
You're unshakeable
You're powerful
You're unshakeable

You wreck me
You rule me
You turn me upside down
You know

Your glory
Pervades ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.