Seven Mary Three - Over Your Shoulder

There's a mark on my back
From my last heart attack
A whiskeymouthbottleneckcardstack

There's a source, of course,
She says: It's whispering at ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.