Ruff Ryders - Ryde Or Die Boyz

[Yung Wun]
Man! Man! Man! Man! (Larsiny)
Don't start nuttin ya ass can't finish
Ryde or Die Boyz gon', COME AND GET WITCHA!

[Larsiny - S. Lassit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.