Ruff Ryders - Keep Hustlin'

[Jadakiss]
Ahh
Uhuh
Yeah
D-Block
R 3, motherfuckers couldn't wait
Yeah

Niggas not want Jada to kiss on them (kiss on'em)
Throw sour milk or ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.