Ruff Ryders - Eastside Ryders

Eastsider
Ruff Ryder
Yeah yeah yeah yeah
Like this, like this, like that, like that
Like this, like this, like that, like that, like that

Who r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.