Roots Manuva - Sinny Sin Sins

(Roots Manuva)
Sin sinners, I got to talk to you about your sins
Sins on street corners, Sins in your shops
Sinny Sin Sins in your streets of yours
Si...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.