Roots Manuva - The Falling

[Verse 1]
Guns, bitches, hoes, crack
Death and disease, and a baseball bat
S-T-Ds that have no name
Down at the clinic with a face full'a shame
Russia...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.