Robin Thicke - Shadow of Doubt

Gotta fight the shadow of doubt

Gotta fight the shadow of doubt

It's holding me
It's got me down
I'm no stranger
Stranger to the shadow of do...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.