Rick Ross - Get Away

Sometimes I rhyme slow
Sometime I rhyme quick
Sometime I buy blow,so I supply bricks
Motherfuckers looking at me sideways
But can they tell that I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.